Visma CRM

Effektiv kundebehandling

Visma CRM er et uunnværlig system som tar hensyn til hele prosessen rundt håndtering av kunderelasjoner – fra bearbeiding av potensielle salg, til brukerstøtte og pleie av eksisterende forbindelser. Visma CRM gir alle ansatte et godt utgangspunkt for dialog med kunder og kontakter, slik at bedriften fremstår mer profesjonell og strukturert utad.

Automatiserte rutiner

 

CRM_illustrasjonMed systemer som snakker sammen trenger du bare registrere informasjonen én gang, ett sted. Det reduserer dobbeltføringer og antall feilkilder.

Full oversikt

All informasjon på ett sted

Visma CRM gir deg full oversikt over relasjoner og aktiviteter

Visma CRM gir en felles forbindelsesoversikt for hele bedriften. Informasjon og aktiviteter knyttet til forretningsforbindelser, leverandører, partnere og prosjekter er samlet på ett sted. En omfattende medarbeideroversikt med detaljerte opplysninger gir god oversikt over bedriftens egen stab, og rike muligheter for intern kommunikasjon.

Tidsplanlegger

Med systemets tidsplanlegger har du full kontroll over egen tid, tilgang til dine medarbeideres kalender, huskelistefunksjonalitet, og oversikt over bedriftens fellesressurser, som for eksempel møterom. Tidsplanleggeren og huskelisten er integrert med Microsoft Outlook.

Samlet oversikt og sikring av informasjon

Visma CRM er integrert med Microsoft Office. Dokumenter, aktiviteter, telefonsamtaler og e-post knyttes til og følger forbindelsen, kontakten, prosjektet, saken og/eller medarbeideren.

Masseutsendelse

Visma CRM gjør det enkelt å drive massekommunikasjon mot utvalgte kontaktgrupper eller segmenter. Systemet er tilrettelagt for kommunikasjon via e-post, brev, sms, faks eller ringelister. Du kan kommunisere med kunder via de kanalene kunden selv ønsker.

Telefonintegrasjon

Modulen TAPI (Telephone Application Programming Interface) gjør Visma CRM i stand til å håndtere innkommende og utgående telefonsamtaler. Når telefonen ringer sammenlignes nummeret til oppringer med forbindelsene som er registrert i Visma CRM. Dersom nummeret finnes, vil den aktuelle kontakten vises i skjermbildet før du for eksempel svarer telefonen.

Støtte for hele salgsprosessen

Øk graden av aktivt salgsarbeid

Visma CRM støtter hele salgsprosessen

Med Visma CRM blir du målrettet og strukturert i ditt salgsarbeid. Bedriften får et verktøy for å implementere en klart definert salgsprosess, slik at selgerne kan øke graden av aktivt salgsarbeid og minimere bruk av tid på aktiviteter som ikke er salgsfremmende. Løsningen gjør det enkelt å identifisere de riktige prospektene og gjennomføre de riktige oppgavene for å vinne salget.

Visma CRM har funksjonalitet for registrering og oppfølging av potensielle salg, oppgave-oppfølging i salgets ulike faser, samt tilbudsregistrering. Ettersom aktiviteter knyttes til den enkelte kunde er det lett å få oversikt. Dersom bedriften også benytter et av Vismas økonomisystemer, vil aksepterte tilbud som registreres i CRM bli overført direkte til økonomisystemet. Rapporterings-mulighetene er mange og omfatter både solgte og tapte prospekter.

De gode grunnene:

 • Fokus på salgsfremmende aktiviteter
 • Bruke ressurser på de riktige casene
 • Oversikt over alle salgsaktiviteter ovenfor en kunde
 • Fleksibelt og dynamisk
 • Gode rapporterings- og prognosemuligheter

Økonomistøtte

Fokuser på de lønnsomme kundene

Ved å integrere Visma CRM med et av økonomisystemene fra Visma oppnår bedriften en rekke tidsbesparende fordeler. Når aktuell informasjon er tilgjengelig på tvers av systemene forsvinner behovet for dobbeltregistreringer, og risikoen for feilføringer minsker. Alle selgerne har tilgang på nøkkeltall fra økonomisystemet og er alltid oppdatert før kontakt med en kunde. CRM integrert med økonomisystemet er med på å sikre en systematisk og målrettet kundedialog.

De gode grunnene

 • Alle kundeoppføringer er oppdatert med nøkkeltall fra økonomisystemet
 • Alle nye kunder som oppføres i CRM-systemet blir automatisk overført til økonomisystemet
 • Forenkler tilbud- og ordrehåndteringen
 • God oversikt over de mest lønnsomme kundene
 • Full oversikt over utestående fordringer

Kundeservice

God intern kontroll og høy servicegrad

Kundeservicefunksjonen i Visma CRM er brukervennlig og funksjonsrik, og bidrar til å forenkle hverdagen for alle som yter support og kundeservice. Funksjonen sikrer god intern kontroll og høy servicegrad til kundene.

Modulen hjelper deg å strukturere og effektivisere alle typer kundehenvendelser. Henvendelsen logges, eskaleres og løsningsforslagene registreres i samme system. Samtidig etableres fakturagrunnlag, og sakene lagres i den innebygde erfaringsbasen. Løsningen gir deg god oversikt over den enkelte medarbeiders saker, i tillegg til totaloversikt over samtlige henvendelser.

De gode grunnene

 • Komplett system for organisering av kundehenvendelser
 • Funksjon for prioritering av innmeldte saker
 • Erfaringsbase innebygd i systemet
 • Kunder kan selv sjekke status via web
 • Lett å følge definerte frister
 • Fleksibel rapportering

Automatisk oppdatert kundeinformajon

Få bedriftsinformasjon og nyheter direkte inn i Visma CRM

Visma Bizweb er et oppslagsverk for bedriftsinformasjon og nyheter, og dekker alle norske selskaper. Ved å hente informasjon fra Visma Bizweb direkte inn i Visma CRM får bedriften et salgsstøtteverktøy med automatisk oppdatert informasjon om kunder og marked. Dermed har du alltid full oversikt over hvilke kunder som er lønnsomme, du får en kundebase av bedre kvalitet, og du slipper å bruke tid på manuell registrering og vedlikehold av kunde- og kontaktinformasjon.

Opplysningene du får tilgang til er

 • adresse
 • oppdatert telefon/faks
 • organisasjonsnummer
 • e-post
 • webside
 • informasjon om daglig leder og styremedlemmer
 • antall ansatte
 • bransjetilhørighet
 • regnskaps- og nøkkeltall
 • nyhetssøk i alle norske nettaviser om dine kunder og forbindelser

Alltid oppdatert

Databasen til Visma Bizweb blir kontinuerlig oppdatert med data fra Brønnøysundregistrene, Statistisk Sentralbyrå, teleoperatører, samt alle norske nettaviser. Med enkle grep kan du med jevne mellomrom sjekke om det har kommet ny informasjon om noen av dine forbindelser.

Spar tid og bli treffsikker

Bruker du Visma CRM vil du ha stor nytte av informasjonen fra Visma Bizweb. Du vil spare mye tid, jobbe mer profesjonelt mot kundene og gi bedre oppfølging, ettersom kundedataene dine alltid er oppdatert. Visma Bizweb forenkler førstegangsregistreringen av nye forbindelser, gir bedre kvalitet på dataene og gjør det lettere å analysere kundebasen. For markedsavdelingen er dette et uvurderlig kampanjeverktøy – adressekvaliteten blir bedre og returprosenten går ned. Med tilgang på riktig informasjon sikrer du dessuten at budskapet går til riktig målgruppe.

De gode grunnene

 • Enklere og raskere registrering og vedlikehold av kundeinformasjon
 • Bedre kvalitet på kundebasen, ettersom feil eller mangelfulle registreringer blir minimert
 • Alltid godt forberedt til salgsmøter og kundedialog
 • Bedre treff på kampanjer, mindre feiladressering og retur
 • Smart segmentering av prospekts

Rapportering

Solide styringsdata

Det fleksible og dynamiske rapporteringsverktøyet i Visma CRM har mange muligheter for sammenstilling av informasjon, og gir deg solide styringsdata. Oversikt over aktivitetsnivå, kundehenvendelser og tidligere salg og historikk, gir bedriften et godt utgangspunkt for nye aktiviteter, kampanjer og henvendelser.

Visma CRM inneholder gode standardrapporter, men du kan også lage dine egne rapporter, eller rapportere dynamisk via Excel. Med integrasjon mot Visma Rapportering & Analyse får du tilgang til funksjonelle, brukervennlige webbaserte rapporter.

Prosjekthåndtering

Målrettet prosjektarbeid

Visma CRM gir deg en god oversikt over hvilke interne og eksterne prosjekter virksomheten jobber med. Du ser raskt hvem som er involvert av kunder, forbindelser og medarbeidere, samt hvilke oppgaver eller aktiviteter deltakerne har i de ulike prosjektene.

Visma CRM fungerer som en felles sentral for all kommunikasjon med forbindelser og prosjekter. Aktiviteter som for eksempel brev, e-post eller møte, kan knyttes opp mot både prosjekter og forbindelser. Det gir en unik lagring av informasjonen, og du finner igjen aktivitetene både på prosjektet, forbindelsen og medarbeiderne.

Dersom du i tillegg har Visma CRM integrert med et av Vismas økonomisystemer, får du god oversikt over de økonomiske forholdene knyttet til prosjektene. Regnskapstallene blir automatisk ført på det respektive prosjektet i det samlede systemet, og du kan følge alle tilknyttede ordre og tilbud.

Forslagskasse og kvalitetsforbedring

Gode ideer og avviksoppfølging satt i system

Gullkorn er en funksjonalitet i Visma CRM som gir oversikt over avvik og forslag til forbedringer. Funksjonaliteten gjør det enkelt å ta vare på forslag og setter samtidig oppfølgingen i system. Det skaper struktur og flyt i den videre behandlingen, og kan bidra til verdifulle forbedringer av rutiner og prosesser.

Visma CRM Gullkorn gir samtlige ansatte tilgang til å legge inn forslag (gullkorn). Brukerne har oversikt over hele prosessen, fra nye forslag og påfølgende tiltak, til endelig løsning. Gullkornfunksjonaliteten er også tilrettelagt for å ta vare på eksterne tilbakemeldinger fra kunder, leverandører eller andre forbindelser.

ISO-sertifiserte bedrifter er pålagt å dokumentere oppfølging av avvik og korrigerende tiltak. Visma CRM Gullkorn støtter opp under disse kravene for ISO-sertifisering, og kan blant annet benyttes til å registrere forbedringspunkter fra interne og eksterne revisjoner.

De gode grunnene

 • Avansert oppfølging av forslag
 • Elektronisk informasjonsflyt
 • En del av bedriftens kvalitetsprosess
 • Tilgjengelig for alle medarbeidere

Tilleggsfunksjonalitet

Utvidelsesmuligheter og bransjetilpasninger

I tillegg til den rike standardfunksjonaliteten finnes det en rekke påbygningsmuligheter for Visma CRM. Flere av våre forhandlere har også utviklet bransjetilpassninger av Visma CRM og integrasjoner mot andre systemer.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

CRM Bemanning

Unikt verktøy for bemannings- og rekrutteringsbransjen

CRM Norge har i samarbeid med store aktører i bemannings- og rekrutteringsbransjen, utviklet bransjeløsningen CRM Bemanning. Løsningen er integrert med økonomisystemet Visma Global og Visma Lønn for i størst mulig grad å kunne effektivisere tidkrevende prosesser.

5 gode grunner

 • Helhetlig løsning
 • Bransjestyrt utvikling
 • Full oversikt
 • Rekruttering av kandidater
 • Målrettet CV-søk i kandidatbasen

Bemanning og rekruttering – kun ett system Bransjeløsningen CRM Bemanning rasjonaliserer tidkrevende prosesser som matching av kandidatenes kompetanseområder mot oppdragsgivernes behov. Elektronisk registrerte timer håndteres effektivt ved automatisk opprettelse av lønns- og fakturagrunnlag.

Helhetlig løsning

En komplett løsning innebærer tett integrasjon mellom Visma CRM, Visma Global og Visma Lønn. Med dette oppnår man et helhetlig system for alle aspekter knyttet til den daglige driften. Håndtering av kunder og vikarer, fakturering og lønn, alt håndteres i CRM Bemanning.

Bransjestyrt utvikling

Løsningen er utviklet basert på tett samarbeid med bransjen. Nye og eksisterende kunder bidrar til en dynamisk utvikling av systemet tilpasset bransjens løpende behov. Systemet er svært fleksibelt og gir muligheter for nye tilpasninger og funksjoner.

Full oversikt

Alle timer som registreres inn elektronisk tilknyttes riktig prosjekt/oppdrag slik at du til enhver tid kan kontrollere hvor mange timer som er medgått totalt og helt ned til hver enkelt timeliste på medarbeidernivå. Lønns- og prismaler gir oversikt over både vikarenes lønnsbetingelser og hvilken pris kunden skal betale avhengig av kompetanseområde som er bestilt.

Med CRM Bemanning får du full oversikt over all korrespondanse som har foregått på dine forbindelser, både med hensyn på oversendte avtaler, dokumenter, telefonnotater, aktivitetspåminnelser osv.

Via en link på din hjemmeside kan kandidater registrere sin CV direkte inn i Visma CRM, slik at de ligger tilgjengelig i systemet umiddelbart etterpå.

Skal du bemanne oppdrag som innebærer skiftordninger innholder løsningen funksjonalitet for turnusplanlegging med mulighet for innleggelse av turnusmaler.

Løsningen tilbyr også omfattende rapporteringsmuligheter.

Rekruttering av kandidater

Systemet gir mulighet for automatisk publisering av stillingsannonser på FINN.no. Dette betyr at man kan opprette en annonse direkte fra kundekortet i CRM systemet. Du finner enkelt potensielle kandidater ved å selektere på ønsket kompetanseområde.

I henhold til det kunden etterspør. Skriv enkelt ut CV eller oversend på e-post direkte fra CRM ved å finne det som et vedlegg på kandidatens forbindelseskort. Følg så kandidaten videre med de verktøy som foreligger for oppdateringer under løpende prosesser med kunder. Full historikk og statusoversikt.

Målrettet CV-søk i kandidatbasen

Funksjonalitet for fritekstsøk og mulighet for å gjøre søk på bakgrunn av en rekke kriterier samtidig gjør at du effektivt finner frem til den kandidaten du på jakt etter.